Zkratky používané v letecké terminologii

Zkratky používané v letecké terminologii jsou záležitostí, kterou nelze jen tak obejít. Bez znalosti zkratek bude každý pilot zcela bezradný při pouhém nahlédnutí do přibližovacích map nebo např. NOTAMů. Níže uvedené zkratky nejsou zdaleka vyčerpávajícím přehledem, neboť účelem tohoto přehledu je seznámení s několika základními zkratkami používanými v letecké terminologii.

Zkratka Anglický název Český název
AAL above aerodrome level nad úrovní letiště
ABM abeam na úrovni
ADF automatic direction finder radiokompas
ADIZ air defence identification zone identifikační pásmo protivzdušné obrany
AFIS aerodrome flight information service letištní letová informační služba
AFISO AFIS officer dispečer AFIS
AGL above ground level nad úrovní země
AIC aeronautical information circular letecký informační oběžník
AIP aeronautical information publication letecká informační příručka
ALEFRA alert phase údobí pohotovosti
ALT altitude nadmořská výška
AMD amend opravit
AMSL above mean sea level nad úrovní střední hladiny moře
ASDA accelerate stop distance available použitelná délka pro přerušený vzlet
ATA actual time of arrival skutečný čas příletu
ATC air traffic control řízení letového provozu
ATD actual time of departure skutečný čas odletu
ATIS automatic terminal information service automatická informační služba koncové řízené oblasti
ATS air traffic services letové provozní služby
AUW all up weight celková vzletová hmotnost
AVBL available dostupný, k dispozici
AVGAS aviation gasoline letecký benzín
BDRY boundary hranice
BLW bellow pod
BTN between mezi
CC counterclockwise proti směru hodinových ručiček
CLRD cessation of contamination čištěno RWY
CLSD closed uzavřeno
CNL cance of cancelled zrušit nebo zrušeno
CONC concrete beton
CTA control area řízená oblast
CTN caution opatrnost
CTR control zone řízený okrsek
CUST customs celnice
CW clockwise po směru hodinových ručiček
CWY clearway předpolí
D danger area nebezpečný prostor
DEG degree stupeň
DEST destination cílové letiště
DETRESFA distress phase údobí tísně
E East východ
EET estimated elapsed time předpokládaná doba letu
ELEV elevation nadmořská výška bodu nad zemí
ELT emergency location transmitor palubní nouzový maják
EST estimate předpokládat
ETA estimated time of arrival předpokládaný čas příletu
ETD estimated time of departure předpokládaný čas odletu
ETO estimated time over significant point předpokládaný čas přeletu význačného bodu
FIR flight information region letová informační oblast
FIS flight information servise letová informační služba
FL flight level letová hladina
FPL filed flight plan podaný letový plán
FPR flight plan route trať letového plánu
FT feet stopy
GND ground země
GPS global positioning system systém ružicové navigace
GS ground speed traťová rychlost
H24 continuous day and night service nepřetržitá denní a noční služba
HDG heading kurz
HGT height výška nad zemí
HJ sunrise to sunset od východu do západu slunce
HN sunset to sunrise od západu do východu slunce
HO service available to meet operational requirements služba je k dispozici podle potřeb provozu
HOL holiday svátek
HR hours hodiny
HS service available during hours of scheduled operation služba je k dispozici v době pravidelných letů
HX no specific working hours doba činnosti není specifikována
IFR instrument flight rules pravidla pro let podle přístrojů
IMC instrument meteorological conditions meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
INCERFA uncertinity phase údobí nejistoty
KM kilometre kilometr
KMH kilometres per hour kilometry za hodinu
KT knot uzel ;1 kt = 1,863 km/h
L left levý
LAT latitude zeměpisná šířka
LDA landing distance available použitelná délka pro přistání
LONG longitude zeměpisná délka
LT local time místní čas
LTD limited omezený
M metre metr
MCTR military control zone vojenský řízený okrsek
MIL military vojenský
MIN minute minuta
MPS metres per second metry za sekundu
MSA minimum safe altitude minimální bezpečná výška
MTMA military terminal maneuvering area vojenská koncová řízená oblast
MTOW maximum take-off weight maximální vzletová hmotnost
N North sever
NDB non directional beacon nesměrový maják
NE North-East severovýchod
NM nautical mile námořní míle
NOTAM notice containing information concerning flight operations zpráva obsahující informace o letovém provozu
NW North-West severozápad
O/R on request na vyžádání
P prohibited area zakázaný prostor
PLN flight plan letový plán
POB persons on board osoby na palubě
R restricted area omezený prostor
R right pravý
RWY runway vzletová a přistávací dráha
S South jih
SAR search and rescue pátrání a záchrana
SE South-East jihovýchod
SM statue mile statuární míle; 1 SM = 1609 m
SR sunrise východ slunce
SS sunset západ slunce
SSR secondary surveillance radar sekundární přehledový radar
SW South-West jihozápad
TMA terminal manoeuvering area koncová řízená oblast
TODA take-off distance available použitelná délka pro vzlet
UTC universla time coodinated světový koordinovaný čas
TWR tower věž
TWY taxiway pojížděcí dráha
VDF very high frequency finding station zaměřovací stanice VKV
VHF very high frequency velmi krátké vlny
VOR VHF omnidirectional radio range všesměrový radiomaják VKV
VSA visual reference to ground srovnávací navigace

Michal Cmajdálka
zdroj: http://www.sredl.cz